MEASURING THE CONSUMPTION TRENDS OF VALUES AND CONSIDERATIONS OF PRODUCING CONSUMER (PROSUMER) IN FOOD AND BEVERAGE SECTOR BY VALUES, ATTITUDES, AND LIFESTYLES SYSTEM SCALE (VALS-2) THE SAMPLE OF BALIKESİR PROVINCE

Nur Neşe Șahin, Murat Dogdubay

Abstract


Purpose: With the impact of globalization, the world is rapidly changing, and this change is also changing the lifestyles, perceptions, consumption habits, and, of course, the needs and desires of individuals. The concept of marketing is renewing, developing and constantly reforming according to the conditions of the changing age. The aim of this study is to discuss the concept of Prosumer, which is a new concept in literature, and to relate consumption trends in the food and beverage sector to the demographic factors and lifestyles of the new generation consumers.

Design / methodology / approach: In the study, the consumption tendencies of producing consumers who produce in the food and beverage sector have been tried to be measured by values ​​and lifestyle system scale (VALS 2). It has been tried to determine whether the producing consumers are present on the basis of the selected sample, demographical features and lifestyles, whether they are related to producing consumer consumption tendency or not.

Findings: As a result of the analyzes carried out, it is concluded that the demographics have not a significant influence on life styles and producing consumer consumption trends; the lifestyle has not a significant influence on the consumer consumption tendency producing, and the producing consumer trend exist in the research universe.

Originality/value: It is thought that the study carried out is important at this point both in providing an awareness in the food and beverage sector and in contributing to the literature about a new concept of producing consumers.

 

Keywords: Producing-consumer, Prosumer, Marketing, VALS2, Consumption Tendency, Food and Beverage Sector


Keywords


Producing-consumer, Prosumer, Marketing, VALS2, Consumption Tendency, Food and Beverage Sector

References


Adıgüzel, O.; Batur, H.Z.; Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü Ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 174.

Alabay, N. (2010). Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 15 (2), 219- 220

Alan, A.G. (2011). Postmodern Tüketim Kültüründe Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Amerikan Pazarlama Derneği (Ama) (2015). Https:// Www.Ama.Org /Aboutama/Pages/Definition-Of-Marketing.Aspx ( Erişim Tarihi: 15.10.2015 )

Arvidsson, A.,Colleoni, E. (2012). Value İn İnformational Capitalism And On The Internet. The Information Society 28 (3), 135-150.

Aslan, İ. (2012). Postmodern Süreçte Üreten Tüketici Kavramı. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 77.

Aslan, İ. (2012). Postmodern Süreçte Üreten Tüketici Kavramı. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 19-77.

Aydın, E.(2013) Çapulcunun Gezi Rehberi, Hemen Kitap Yayınları, İstanbul

Azuma, N., (2002). Pronto Moda Tokyo-Style-Emergence Of Collection-Free Street Fashion İn Tokyo And The Seoul –Tokyo Fashion Connection‖, International Journal Of Retail & Distribution Management, 30 (3), 137-44.

Bakewell, C., & Mitchell, V. W. (2003). Generation Y Female Consumer Decision-Making Styles.International Journal Of Retail & Distribution Management, 3(2), 95-106.

Bardakcı, A. (2004). Kitlesel Bireyselleştirme Uygulama Yöntemleri, Akdeniz Üniversitesi İibf Dergisi, 8, 1-17

Batra, R.-Homer M., Pamela-Kahle R., Lynn (2001). Values, Susceptibility To Normative Influence And Attribute Importance Weights: A Nomolological Analysis, Journal Of Consumer Psychology, 11(2),115-129.

Bauer, H. H., Mark G., Mark L. (2002). Building Customer Relations Over The Internet. Industrial Marketing Management, 31, 155-163.

Boyatzis E., Richard -Murphy J. Angela -Wheeler V., Jane(2000). “Philosophy As A Missing Link Between Values And Behavior”, Paper, Weatherhead School Of Management, Jan(3).7.

Bozkurt, İ. (2004). İletişim Odaklı Pazarlama . İstanbul: Mediacat, 20.

Bozok, D., Açıksözlü, Ö., Şahin, N.N., Varol, İ. (2014). Turistlerin Kişilik Özellikleri İle Postmodern Turizme Eğilimleri Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, Balıkesir İli Örneği. 9th Internatıonal Conference: New Perspectıves In Tourısm And Hospıtalıty, 849-871.

Bulut, E. (2012). Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları Ve Etkili Kampanya Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 13.

Buzzetto-More, N.A.(2013). Social Media And Prosumerism. Issues İn Informing Science And Information Technology. 10, 68.

Coşkun, S. (2011). Küreselleşme Sürecinde Tüketim Toplumu Ve Tüketim Kültürü. Yüksek Lisans Tezi.Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 64-65.

Dağdaş, G. (2013). İşletmelerde Retro Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Bağlılığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 34- 61.

Demirkoparan, O. (2009). Post-Modernizm Açısından Pazarlama İletişimi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 36-62.

Etgar, M. ( 2008), ‘‘A Descriptive Model Of The Consumer Co-Production Process,’’ Journal Of The Academy Of Marketing Science, 36 (Spring), 97-108.

Etlican, G. (2012). X Ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bü. Sosyal Bilimler Enstitüsü., 2-4.

Etlican, G. (2012). X Ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3-4.

Farina Altınbaşak, İ., Ekmekçi Küçükaslan, A., Gegez, E., Er, İ. (2013). Küresel Pazarlama. Öztürk, S. A. Ve Ersoy, N. F. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2821. Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1779

Fettahlıoğlu, H.S., Yıldız, A., Birin, C.(2014). Hedonik Tüketim Davranışları – Karamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ve Adıyaman Üniversitesi Öğrencilerinin Hedonik Alışveriş Davranışlarında Demografik Faktörlerin Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi. The Journal Of Academic Social Science Studies. 27, 307-331.

Fisk, P. (2005). Pazarlama Dehası. İstanbul: Mediacat, 433.

Gençosmanoğlu, F.E. (2006). Trafik Sigortası Bilgi Merkezinin Trafik Sigortasına Etkisi Üzerine Ekonometrik İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 169.

Gilmore, J.H., Pine, B.J. (1997). The Four Faces Of Mass Customization. Harvard Business Review, Ss. 91-101.

Güney, Z. (2010). Çoklu Medya Ortamında Üreten Tüketici Reklamcılığı. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., 221-233.

Hamşıoğlu, A.B.(2013) Fast Food Ürünleri Satın Alan Tüketicilerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi. 6 (11),19.

Held, D., Mcgrew A. (2008). Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması. Ankara. Phoenix Yayınevi., 71-72.

Hoyer, W.D., Maclnnis, D. (2004). Consumer Behavior, Houghton Mifflin Company, Boston, 417-427. Karalar, R., Kiracı, H. (2010). Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2 (2), 79-106

İmtiyazlı Pazarlama Enstitüsü (Cım) (2015). Http://Www.Cim.Co.Uk/Files/7ps.Pdf Sf:2 (Erişim Tarihi: 9.9.2015).

Jiang, J. - Lankford, S. (2000). Gender Difference İn Personal Value Systems Of U.S. Tourists. Presentation For Tourism And Environment Session, Paper Submission To The The 6th World Congress, 3-7.

Kalbakhanı, E. (2013). Yaşam Tarzının Ve Tüketici Etnosentrizminin Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkisinin İncelenmesi: Erzurum’da Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kavitha, H., Souji, G.,Prabh, Dr.R. (2011). A Study On Factors Influencing Generation Y’s Food Preferences With Special Reference To Kuala Lumpur, Malaysia. Zenith International Journal Of Business Economics & Management Research 11(3).

Kim, J.; Forstyhe, S; Gu, Q; Moon, S. J., (2002), Crosscultural Consumer Values, Needs And Purchase Behavior, Journal Of Consumer Marketing. 19(6), 481-502.

Kim, Jai-Ok, Forsythe, S., (2002). “Cross- Cultural Consumer Values, Needs And Purchase Behaviour”, Journal Of Consumer Marketing, 19( 6 ), 481-503.

Koç, E. (2002) The İmpact Of Gender İn Marketing Communications: The Role Of Cognitive And Affective Cues, Journal Of Marketing Communications, 8:4, 258.

Koç, E. (2004) The Role Of Family Members İn The Family Holiday Purchase Decision-Making Process, International Journal Of Hospitality & Tourism Administration, 5:2, 86.

Koç, E. (2006) Total Quality Management And Business Excellence İn Services: The İmplications Of All-İnclusive Pricing System On İnternal And External Customer Satisfaction İn The Turkish Tourism Market, Total Quality Management & Business Excellence, 17:7, 865.

Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejileri. Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul.

Kotler, P.(2005). Adan Zye Pazarlama. İstanbul. Mediacat, 188- 191.

Kotler, P.(2010). Pazarlama 3.0 (Ürün, Müşteri, İnsan Ruhu). Çev:

Kıvançdündar. İstanbul. Optimist Yayın Dağıtım,6.

Kotler, P., Armstrong, G. (2011). Principles Of Marketing. (14.Edition),56.

Kotler, P., Armstrong, G. (2011). Principles Of Marketing. (14.Edition), 56.

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). From Products To Customers To The Human Spirit; Marketing 3.0., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,Usa, 4.

Kotler, P., Keller, K. L.(2009).Marketing Management. Pearson Prentice Hall: New

Köroğlu, A. Ve Avcıkurt, C. (2009). Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Tüketiciye Değer Katan Şeyler. (Edt: C. Avcıkurt, Ş. Demirkol, Ve B. Zengin), Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7p Ve 7c. İstanbul: Değişim Yayınları, Ss. 237-260.

Köseoğlu, Ö. (2002). Değişim Fenomeni Karşısında Markalaşma Süreci Ve Bu Süreçte Halkla İlişkilerin Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İzmir,149.

Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı Ve Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (4), 55-83.

Matheson, D., Matheson, J. (1999). Akıllı Örgüt. Çev: Meral Tüzel. İstanbul. Boyner Holding Yayınları, 20.

Mengi, Z. (2011), “İş Başarısında Kuşak Farkı”, (Http://Www.Optimist.Com.Tr/), Erişim Tarihi:10.01.2015

Moffat, S. (1990). Japan’s New Personalized Production. Fortune, 122(10), 132-135.

Moore, K., Smith, M. (2004). Taking Global Brands To Japan‖. Accross The Board. 41 (1), 39.

Odabaşı, Y. (2004). Post-Modern Pazarlama – Tüketim Ve Tüketici. İstanbul. Mediacat Yayınları, 102.

Özdemir, B. (2010). Dışarıda Yemek Yeme Olgusu – Kuramsal Bir Model Önerisi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi. 21 (2), 218-232.

Park, C. (2004). Efficient Or Enjoyable?. Consumer Values Of Eating Out And Fast Food Restaurant Consumption İn Korea, International Journal Of Hospitality Management.23, Ss. 87-94.

Parker, R.S., Hermans, C.M. And Schaefer, A.D.,(2004). Fashion Consciousness Of Chinese, Japanese And American Teenagers‖. Journal Of Fashion Marketing And Management. 8(2), 176-86.

Penpece, D. (2006). Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler – Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 27-28.

Rainmarketing Reports (2015). [Url:Http://Www.Rain-Marketing.Com/]. (Erişim Tarihi: 10.01.2015).

Ramirez, R. (1999). Value Co-Production: Intellectual Origins And Implications For Practice And Research. Strategic Management Journal, 20, 49–65.

Reardon, J.H., Ronald-Mcgowan, K. (1997). Value Systems And Acculturation Differences İn Anglo And Hispanic Values. Journal Of Retailing And Consumer Services, 4(3),Ss. 153-158.

Sandrone, V. (2005). Frederick W. Taylor: Master Of Scientific Management. [Url: Http://Www.Skymark.Com/Resources/Leaders/Taylor.Asp], (Erişim Tarihi: 10.01.2015).

Schiffman G., L. - Sherman , E.L, Mary M. (2003). Toward A Beter Understanding Of The Interplay Of Personal Values And The Internet. Psychology & Marketing, 20(2), 169- 186.

Sheth J. N. Ve Parvatiyar, A. (1995). The Evolution Of Relationship Marketing. International Business Review. 4(4), 397-418.

Solomon, M.R, (2004). Tüketici Krallığının Fethi. Selin Çetinkaya (Translated By). İstanbul: Mediacat 61

Tenekecioğlu, B., Tokol, T., Çalık, N. Karalar, R., Timur, N. Ve Öztürk, S. (2004). Pazarlama Yönetimi. Tenekecioğlu, B. (Editör). Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1478, 4-21.

Terzioğlu, B. (2008). Değişen Pazarlama Anlayışı Açısından Müşteri Sadakati Yaratmada İlişkisel Pazarlama Ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 4.

Tuncer, S. (2012). Tüketici Pazarlarına Yönelik Yaşam Tarzı Bölümlendirmesi Ve Cep Telefonu Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkmen, E. (2013). Otel İşletmelerinde Değere Dayalı Pazarlama Uygulamalarının Belirlenmesi – Laleli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,9.

Uygur, S.M., Küçükergin, K.G. (2013) Fast Food Restoranlarda Bireyselleştirme. Müşteri Tatmini Minnettarlık Ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki. Ege Akademik Bakış Dergisi. 13 (3)., Ss, 383-392.

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving To A New Dominant Logic For Marketing,” Journal Of Marketing, 68, 1–17.

Varki, S., Wong, S. (2003). Consumer Involvement İn Relationship Marketing Of Services. Journal Of Service Research, 6(1), 83-91

Ventura, K. (2003). Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaşanan Teknoloji Tabanlı Değişim. Ege Akademik Bakış Dergisi. 3(1-2),79-90.

Williams, C. K. Ve Page, A. R. (2011). Marketing To The Generations. Journal Of Behavioral Studies İn Business, 3, 3-11.

Xie, C., Bagozzi, R. P., & Troye, S. V. (2007). Trying To Prosume: Toward A Theory Of Consumers As Co-Creators Of Value. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 36, Ss. 109–122

Yeşiloğlu, H.(2013). Yaşam Tarzının Müşteri Sadakati Ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri:Organik Gıda Ürünlerini Kullanan Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 12.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.